Monday, November 9, 2009

Let Migrante Run

09 November 2009
PRESS RELEASE:

“Let Migrante Run,” running women migrants say
1-week action against denial of OFW party-list representation kicks off with protest jog

Around 150 women from an Overseas Filipino Workers (OFW) community in Bagong Barrio, Caloocan City today held a protest jog against the Arroyo government’s continuing refusal to give migrants a chance for representation under the party-list system.
Patakbuhin ang Migrante sa 2010
Carrying streamers that read, “Let Migrante Run,” former female OFWs and wives and mothers of OFWs held an early morning protest jog to symbolize their protest against the Commission on Elections’ de-listing of Migrante Party-list from the 2010 elections.

From the Brgy. 150 covered court, the women ran two kilometers and broke through a finish line designed with paper masks of Comelec commissioners and President Arroyo.

“This run symbolizes how OFWs will not be stopped by a malicious move by the government to further marginalize us. We who have toiled abroad and whose husbands and children work like slaves under foreign employers have fought long and hard for our rights and welfare. We refuse to simply stand by and allow this attack on our organized effort to gain a much needed and much deserved voice in Congress,” said Gina Gaborni, deputy secretary general of Migrante International.

Migrante Party-list has a pending opposition to the Comelec’s En Banc Resolution last October 13, 2009 disqualifying Migrante and 25 other party-list organizations, saying that it was in violation of the Party-list System Act and “politically motivated” in order to silence party-lists critical of the administration.

Last week, it launched an electronic barrage through text and e-mail in order to pressure Comelec commissioners to remove Migrante’s de-listing. It was participated by OFW communities worldwide.

The protest jog in Caloocan City is the first in a series of migrants’ protest actions scheduled this week, which will culminate in a rally in front of the Comelec on November 12.

“We are just warming up in our protest. We vow to see this struggle to the finish line, which is the day when we are finally given the chance to be truly represented and heard, not just shamelessly used by the government for the remittances that we and our families send home,” said Gaborni.###

----------------------------------------------------------------------------

“Patakbuhin ang Migrante,” sigaw ng tumatakbong kababaihang migrante
Protest jog, simula ng 1-linggong aksiyon laban sa pagtanggal ng representasyon ng OFW sa party-list

Mahigit-kumulang 150 kababaihan mula sa isang komunidad ng mga Overseas Filipino Workers (OFWs) sa Caloocan City ang nagsagawa ng protest job laban sa umano’y patuloy na pagtanggi ng gobyernong Arroyo na bigyan ng tsansa ang OFWs na magkaroon ng representasyon sa ilalim ng sistemang party-list.

Bitbit ang mga streamer na nakalagay ang “Patakbuhin ang Migrante,” nag-jogging noong madaling araw ang kababaihang dating mga OFW o di kaya’y asawa’t magulang ng mga OFW. Nilalabanan nila ang de-listing ng Commission on Elections sa Migrante Party-list mula sa 2010 halalan.

Mula sa covered court ng Brgy. 150, tumakbo ng dalawang kilometro ang kababaihan at giniba ang isang finish line na may mga maskarang papel ng mga komisyuner ng Comelec at ni Pangulong Arroyo.

“Ipinapakita ng aming pagtakbo na hindi kami magpapapigil sa malisyosong hakbang ng gobyerno na patuloy kaming imarginalisa. Matagal na naming ipinaglalaban ang aming mga karapatan, kami na nagtrabaho sa abroad at na ang mga asawa at anak ay nagpapakahirap pa rin doon. Hindi namin hahayaan ang atakeng ito sa aming organisadong tangka na sa wakas ay marinig ang boses sa Kongreso,” sabi ni Gina Gaborni, deputy secretary general ng Migrante International.

Tinututulan ng Migrante Party-list ang En Banc Resolution ng Comelec noong Oktubre 13, 2009 sa dinidiskwalipika ang Migrante at 25 pang party-lists. Umano’y labag ang nasabing resolusyon sa Party-list System Act at isang hakbang para patahimikin ang mga organisasyong kritikal sa administrasyon.

Noong nakaraang linggo, naglunsad ang mga OFW mula sa iba’t ibang bansa ng electronic barrage sa pamamagitan ng text at e-mail para udyukan ang Comelec na alisin ang de-listing ng Migrante.

Ang protest jog sa Caloocan City ang una sa serye ng mga kilos-protesta ngayong linggo, na lulundo sa isang rali sa harap ng Comelec sa Nobyembre 12.

“Nagsisimula pa lamang uminit ang aming protesta. Tatapusin namin ang labang ito hanggang sa huli, o ang araw na sa wakas ay mabibigyan kami ng tsansa na mapakinggan at magkaroon ng tunay na kinatawan, at hindi na lamang ginagamit ng gobyerno para sa remittances na pinapadala ng aming mga pamilya,” sabi ni Gaborni.###


Reference:
Gina Gaborni,
Deputy Secretary General, 09074698126

Ailyn Abdula,
Media Officer, 09212708994

No comments: